Remove VMware Tools khi đã cài đặt trên máy ảo VMware

1- Mở giao diện Windows Registry editor. Chọn Start > Run. Type “regedit” nhấn Enter.

2- Tìm kiếm đến  HKLM \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\uninstall.

3- Ở đây, chúng ta phải tìm kiếm khoá DiskplayName có giá trị là VMware Tools. Sau khi tìm được folder chứa VMware Tools thực hiện việc xoá Key này đi.

Vmware Tools Uninstall How To

4- HKLM \ Software \ Classes \ Installer \ Products . Tìm kiếm nhánh Key có tên ProductName và giá trị là VMware Tools. Xóa nhánh được liên kết với mục nhập này.

5- HKEY_CLASSES_ROOT \ Installer \ Products . Tìm kiếm nhánh Key có tên . Xóa nhánh được liên kết với mục nhập này.

6- HKLM \ Software \ VMware. Xóa nhánh có tên VMware Tools .

7- Xóa thư mục C: \ Program files \ Vmware \ VMware Tools

 

Tham khảo thêm:

Unable to upgrade existing VMware Tools (1001354)

 • You are unable to upgrade the existing installation of VMware Tools because the previous installation fails to be removed.
 • The uninstall feature of VMware Tools fails to complete.
 • You cannot uninstall VMware Tools.
 • You need to remove VMware Tools.
 • You need to manually uninstall VMware Tools.
To manually remove VMware Tools

Windows XP virtual machines

 1. Start the virtual machine and log in as the Administrator.
 2. Open the Windows Registry editor. Click Start > Run, type regedit, and press Enter .
 3. Take a full backup of the registry prior to editing it. Do not skip this step
 4. Delete these registry keys if they exist:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{FE2F6A2C-196E-4210-9C04-2B1BC21F07EF}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.

Note: If the key is not present in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\, verify the subfolders present in the particular registry folder.
Windows 2003 virtual machines

 1. Start the virtual machine and log in as the Administrator.
 2. Open the Windows Registry editor. Click Start > Run, type regedit, and press Enter .
 3. Take a full backup of the registry prior to editing it. Do not skip this step
 4. Delete these registry keys if they exist:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\005014B32081E884E91FB41199E24004
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\005014B32081E884E91FB41199E24004
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\005014B32081E884E91FB41199E24004
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\005014B32081E884E91FB41199E24004
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0B150AC107B12D11A9DD0006794C4E25
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{3B410500-1802-488E-9EF1-4B11992E0440}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.
 5. Some services must be removed manually from the registry. Delete these as well if they exist:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VMTools
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VMUpgradeHelper
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VMware Physical Disk Helper Service
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vmvss

Windows Server 2008 R2 virtual machines

 1. Start the virtual machine and log in as the Administrator.
 2. Open the Windows Registry editor. Click Start > Run, type regedit, and press Enter .
 3. Take a full backup of the registry prior to editing it. Do not skip this step
 4. Delete these registry keys if they exist:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D86ADE52-C4D9-4B98-AA0D-9B0C7F1EBBC8}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\C2A6F2EFE6910124C940B2B12CF170FE
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{FE2F6A2C-196E-4210-9C04-2B1BC21F07EF}

Windows 7, Windows 8 and Windows 2012 Server virtual machines

 1. Start the virtual machine and log in as the Administrator
 2. Open the Windows Registry editor. Click Start > Run, type regedit, and press Enter 
 3. Take a full backup of the registry prior to editing it. Do not skip this step
 4. Delete these registry keys if they exist

Note: On Windows 8, you need to type the preceding command within the Run prompt. This can be accessed by using the following hot key combination, Windows Key + R.

 1. Delete these registry keys if they exist:
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\B634907914A56494B87EA24A33AC1F80
  • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\B634907914A56494B87EA24A33AC1F80
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D86ADE52-C4D9-4B98-AA0D-9B0C7F1EBBC8}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\B634907914A56494B87EA24A33AC1F80
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\B634907914A56494B87EA24A33AC1F80
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\B634907914A56494B87EA24A33AC1F80
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{9709436B-5A41-4946-8BE7-2AA433CAF108}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.

Windows 10, Windows 2016 and Windows 2019 Virtual Machine 

 1. Start the virtual machine and log in as the Administrator
 2. Open the Windows Registry editor. Click Start > Run, type regedit, and press Enter 
 3. Take a full backup of the registry prior to editing it. Do not skip this step
 4. Delete these registry keys if they exist
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\FABCF247D5EE2B84E959AD50317B5907
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\FABCF247D5EE2B84E959AD50317B5907
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\FABCF247D5EE2B84E959AD50317B5907
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\FABCF247D5EE2B84E959AD50317B5907
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\FABCF247D5EE2B84E959AD50317B5907
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Uninstall\{The code in the curly braces}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc

5. Post editing the above registry HIVEs delete the “VMware Tools” folder from the installation path. Default install path is C:\Program Files\VMware\
6. Reboot machine

All Windows virtual machines

 1. Search the registry for vmware and delete all associated entries.Note: On virtual machines with any other VMware products installed (for example, vCenter Server), you might not want to delete all entries. If you do have another VMware product installed, then you can skip this step if you have already removed the entries in the previous procedures.
 2. Close the registry editor.
 3. Open Windows Explorer.
 4. Delete the %ProgramFiles%\VMware\VMware Tools folder.
 5. Restart the virtual machine.
 6. Install the new version of VMware Tools.

Source: VMware vSphere

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Remove VMware Tools khi đã cài đặt trên máy ảo ..." A few seconds ago