[MCSA 2019 Lab Series] Cài đặt và cấu hình DHCP Server

DHCP Server là gì ?

DHCP server là một máy chủ có cài đặt dịch vụ DHCP. Nó có chức năng quản lý sự cấp phát địa chỉ IP động và các dữ liệu cấu hình TCP/IP. Ngoài ra còn có nhiệm vụ trả lời khi DHCP Client có yêu cầu về hợp đồng thuê bao.

DHCP client là dịch vụ có sẵn trên các máy trạm. Nó dùng để đăng ký, cập nhật thông tin về địa chỉ IP và các bản ghi DNS cho chính máy trạm đó. DHCP client sẽ gửi yêu cầu đến DHCP server khi nó cần đến 1 địa chỉ IP và các tham số TCP/IP cần thiết để làm việc trong mạng nội bộ và trên Internet.

 

Nguyên lý hoạt động DHCP

Giao thức DHCP làm việc theo mô hình Client/Server . Quá trình tương tác giữa DHCP client và server sẽ diễn ra theo các bước sau :

1- Khi khởi động máy Client sẽ gửi đi 1 gói tin quảng bá tên là DHCP discover, yêu cầu cung cấp và lấy các thông tin cấu hình IP address, subnet mask, defaut getway, preferred DNS trong hệ thống….. 

Khi thiết bị Clinet chưa được dịch vụ nào cung cấp địa chỉ IP thì Clinet sẽ dùng một địa chỉ source: 0.0.0.0 và địa chỉ broadcast là 255.255.255.255. Sau đó thiết bị Client đó sẽ gửi đi gói tin DHCP Discover đi toàn hệ thống mạng. Gói tin DHCP Discover chứa một địa chỉ MAC. Và kèm theo tên của máy Client để Server có thể biết được client nào gởi yêu cầu đến.

2- Sau khi nhận được gói tin DHCP Discover từ thiết bị yêu cầu, nếu trong hệ thống mạng có DHCP Server thì Server này sẽ đáp trả lại bằng gói tin DHCP Offer.

DHCP Offer chứa một địa chỉ IP đề nghị cho thuê trong một khoảng thời gian nhất định (mặc định là 8 ngày, sau một khoảng thời gian 50% tức 4 ngày, nó sẽ tự thu hồi IP Address đã cấp nếu như client không sử dụng) kèm theo là địa chỉ MAC của client được cấp, một Subnet Mask và địa chỉ IP của DHCP Server đã cấp phát. trong thời gian này Server sẽ không cấp phát địa chỉ IP vừa đề nghị cho một Client nào khác mặc dù Client đó yêu cầu cấp phát địa chỉ IP

3- Thiết bị Client yêu cầu cấp phát IP sau khi nhận được những lời đề nghị là gói tin DHCP Offer trên mạng đối với trong trường hợp trong mạng có nhiều hơn 1 DHCP server sẽ tiến hành chọn lọc một gói tin phù hợp và sau đó phản hồi lại bằng một gói tin là DHCP Request bao gồm thông tin về DHCP server cấp phát địa chỉ cho nó để chấp nhận lời đề nghị đó. Điều này giúp cho việc các gói tin còn lại không được chấp nhận sẽ được các Server khác rút lại và dùng để cấp phát cho client khác trong hệ thống mạng.

4- Khi DHCP Server nhận được gói tin DHCP Request, DHCP Server sẽ trả lời lại bằng gói tin DHCP Ack nhằm mục đích thông báo là đã chấp nhận cho thiết bị Client  thuê địa chỉ IP. Gói tin này bao gồm địa chỉ IP và các thông tin cấu hình khác (DNS server, Wins server….) cuối cùng thiết bị client nhận được gói DHCP Ack thì cũng có nghĩa là kết thúc quá trình thuê và cấp phát địa chỉ IP và địa chỉ IP này chính thức được thiết bị Client sử dụng.

 

Các thuật ngữ trong qua trình triển khai dịch vụ DHCP:

– DHCP Server: máy quản lý việc cấu hình và cấp phát địa chỉ IP cho Client
 – DHCP Client: máy trạm nhận thông tin cấu hình IP từ DHCP Server
 – Scope: phạm vi liên tiếp của các địa chỉ IP có thể cho một mạng.
 – Exclusion Scope: là dải địa chỉ nằm trong Scope không được cấp phát động cho Clients.
 – Reservation: Địa chỉ đặt trước dành riêng cho máy tính hoặc thiết bị chạy các dịch vụ (tùy chọn này thường được thiết lập để cấp phát địa chỉ cho các Server, Printer,…..)
 – Scope Options: các thông số được cấu hình thêm khi cấp phát IP động cho Clients như DNS Server(006), Router(003)

 

Cài đặt và cấu hình DHCP Server Windows Server 2019

Cài đặt DHCP Server

1- Trên Windows Server 2019 vào Server Manager chọn Add roles and features

2- Màn hình Before you begin Next 3 lần

3- Màn hình Select server roles chọn cài đặt dịch vụ DHCP Server

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 1

 

4- Sau đó chọn Next 3 lần

5- Màn hình Confirm installation selection 

Tick vào Restart the destination server automatically if required, chọn Yes

6- Chọn install để quá trình cài đặt diễn ra.

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 2

 

7- Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất tại màn hình Installation progress, nhấp vào : Complete DHCP configuration, tiếp theo chọn Commit và Close (2 lần)

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 3

 

Cấu hình DHCP Server

Cấu hình Scope

1- Vào Server Manager, chọn Tools, mở công cụ DHCP 

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 4

 

 

2- Tạo Scope trên DHCP, bung srv1 chọn và R_Click lên IPv4 chọn New Scope

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 5

 

 

3- Màn hình Welcome to the New Scope, chọn Next

4- Màn hình Scope Name, nhập Scope1 vào ô Name và chọn Next

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 6

 

 

5- Tại màn hình IP Address Range, khai báo thông tin địa chỉ IP như hình bên dưới, chọn Next

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 7

 

 

6- Màn hình Add Exclusions and Delay chọn Next

7- Màn hình Lease Duration chọn Next

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 8

Cấu hình DHCP Options:

1- Màn hình Configure DHCP Options chọn Yes, I want to configure these options now, chọn Yes

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 9

 

 

2- Màn hình Router khai báo thông số IP router trong hệ thống: 172.16.1.1 vào ô IP address chọn Add và Next

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 10

 

3- Màn hình Domain Name and DNS Servers nhập tên miền (nếu có triển khai dịch vụ  AD) kiểm tra thông tin và chọn Next

4- Màn hình WINS Servers chọn Next

5- Màn hình Active Scope chọn Yes, I want activate this scope now, chọn Next và Finish

6- Tại màn hình DHCP chọn Scope1 chọn Address Pool kiểm tra thông tin như hình bên dưới

7- Chọn Scope Option kiểm tra thông tin các Option như hình bên dưới

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 11

 

Kiểm tra Client nhận IP từ DHCP Server

Cấu hình Obtain an IP address automatically

1- Trên thiết bị Client vào Ethernet Properties

Cấu hình card mạng qua chế độ Obtain như hình bên dưới

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 12

 

 

2- Mở Command Prompt gõ lệnh ipconfig /all. Đảm bảo thiết bị Client nhận được thông số TCP/IP do DHCP Server cấp phát.

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 13

 

 

3- Trên DHCP Server mở công cụ DHCP vào Address Lease kiểm tra đảm bảo có thông tin của máy Client 

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 14

 

DHCP MAC Address Filtering

1- Vào giao diện DHCP, chọn chức năng Filters 

2- R_Click vào Allow chọn Enable

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 15

 

 

3- Sau khi Enable chức năng Allow tiếp theo chọn New Filter…

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 16

 

 

4- Khai báo địa chỉ MAC chỉ cho phép DHCP cấp IP cho PC01

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 17

 

 

5- Kiểm tra nhận thấy MAC Address PC01 được thêm vào phần cho phép cấp IP.

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 18

 

 

6- Trên PC02 vào CMD nhập dòng lệnh ipconfig /renew. Nhận thấy quá trình PC02 thuê địa chỉ IP và cấp phát IP thất bại.

Mcsa 2019 Cai Dat Cau Hinh Dhcp Server Windows Server 2019 20

 

Hãy cho bài viết 1 Like nhé !
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "[MCSA 2019 Lab Series] Cài đặt và cấu hình DHCP..." A few seconds ago